Cuka Mesh Wi-Fi 5

Blueshadow Cuka Wi-Fi Mesh Router 1200mbps
$199.99
Blueshadow Cuka M1200B Mesh WiFi Whole Home System
Blueshadow Cuka Wi-Fi Mesh Router 1200mbps
$189.99
Blueshadow Cuka M1200S Mesh WiFi Whole Home System